SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Dokumenty

Postup pri uchovnení psa / suky

Postup pri uchovnení jedinca pre členov klubu SKÁaRO:- Zviera musí absolvovať aspoň 1 klubovú výstavu SKÁaRO v triede STREDNÁ alebo OTVORENÁ- Na tejto výstave musí získať hodnotenie VÝBORNÝ alebo…


Stanovy klubu

V prílohe nájdete aktualizované Stanovy klubu, schválené na Výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 6.9.2019 v Radave, penzión Lagáň, registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.   …


Chovateľský poriadok

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli…


Žiadosť o pripúšťacie povolenie

Pripúšťacie povolenie :Ide o základný doklad, ktorý vyhotovuje poradca chovu v 2 exemplároch a jeho platnosť je do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Treba ho vyžiadať od poradcu chovu…


Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Žiadosť vyplňte paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne. Žiadosť nie je možné poslať mailom!K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje…


Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión

Pravidlá udeľovania titulov KLUBOVÝ ŠAMPIÓN:Titul „Klubový šampión mladých“ sa udeľuje:- Ak pes alebo suka získali na výstave Najlepší mladý v plemene, (Junior BOB)- Ak pes/suka získali minimálne 2x…


Príloha k prihláške kvôli Zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR)

DÔLEŽITÉ! Vážení členovia SKÁaRO, S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov. Vaše…


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


Etický kódex

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol Etický kódex chovateľa prijatý do interných predpisov klubu. Žiadame všetkých členov, aby sa oboznámili s obsahom dokumentu a riadili sa ním.


Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol dokument ÚKK "Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol" prijatý do interných predpisov klubu. 


Prílohy:


Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión