SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

24. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO 7.9.2019, Radava - Penzión Lagáň

Dňa 7.9 2019 sa konala 24. Klubová výstava SKÁaRO v areáli Penziónu Lagáň v Radave.Posudzovania sa zhostili páni rozhodcovia:Zoran Brankovic, SRB -…


Správa z VČS zo dňa 6.9.2019 + zmeny vo výbore klubu

Dňa 6.9.2019 sa v Radave, v penzióne Lagáň konala výročná členská schôdza SKÁaRO, na ktorej členovia prerokovali a schválili nové znenie stanov klubu, etický kódex a metodické usmernenie na…


VČS - 06.09.2019 ---> doplnený PROGRAM SCHôDZE! <----

OZNAM PRE ČLENOV KLUBU SKÁaROVýbor na schôdzi konanej dňa 29.07.2019 určil termín konania VČS na deň 06.09.2019, o 18.30 hod.. Miesto konania bude Penzión Lagáň - Radava. Prikladáme:- program schôdze…


Návrh na prerokovanie a schválenie nových stanov klubu na základe požiadaviek ÚKK, predkladateľ Rastislav Neu

 Vážení členovia klubu, pán Rastislav Neu požiadal o zverejnenie svojho návrhu stanov na klubovom webe. Prípadné postrehy a pripomienky privíta na adrese tajomnik.skaaro@gmail.com alebo cez FB.


Návrh na doplnenie stanov iba o asociované členstvo (Cseri, Jurík, Zpevák)

Asociované členstvo Asociovaným členom sa môže stať záujemca o členstvo v Klube, ktorý si podá písomnú prihlášku. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje Výbor nadpolovičnou väčšinou…


Návrh ponechania pôvodných stanov a ich zmeny v zmysle podaného návrhu (Tlčina)

Návrh na rokovanie VČS 06.09.2019 p. Gabriel Tlčina Hlasovanie o vyslovení nedôvery k súčasnému výboru. Pokiaľ bude vyslovená nedôvera, navrhujem voľbu nového výboru SKÁaRO. K Stanovám -…


Návrh zmeny v súčasne platných stanovách prehodnotiť formu a lehoty zvolávania VČS a ČS (Jančovičová)

• zaradenie dokunentu ÚKK ako vnútornej smernice klubu SKÁaRO : Metodické usmernenie pre vykonávanie kontrol v členských organizáciách ÚKK a Etický kódex chovateľa. ( original na stránke unkk v…


Návrh na rokovanie VČS 06.09. 2019 (Rastislav NEU)

Návrh na rokovanie VČS 06.09. 2019 p. Rastislav NEU Navrhujem aby Výročná členská schôdza poverila výbor klubu vypracovať dôležité interné predpisy, konkrétne : Disciplinárny poriadok,…


Návrh na rokovanie VČS - Hlasovanie o dôvere členov klubu k terajšiemu výboru SKÁaRO (Drahoslav Šajben)

Podavam navrh na prerokovanie na VCS-SKAARO,ktora sa bude konat dna 6.9.2019. Hlasovanie o dovere clenov klubu k terajsiemu vyboru SKAaRO. V pripade vyslovenia nedovery volba noveho vyboru SKAaRO …


Oznam o zmene vo výbore klubu - 2.7.2019

Oznam pre členov SKÁaRO:Vážení členovia klubu SKÁaRO, oznamujeme vám, že dňa 2.7.2019 odstúpil pán Gabriel Tlčina z funkcie tajomníka aj poradcu chovu a riaditeľa jesennej klubovej výstavy a…


Zmena vo výbore klubu SKÁaRO - 15.4.2019

Oznam pre členov SKÁaRO:Dňa 15.4.2019 ukončil svoju činnosť vo výbore SKÁaRO jeho dlhoročný člen pán Marián Jančovič, zároveň sa vzdal aj výkonu funkcie kontrolóra vrhov. Na uvoľnené miesto vo výbore…


Zmena v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie

Dovoľujeme si informovať členov klubu o zmene v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie: funkcie kontrolóra vrhov sa vzdal Marián Jančovič a vykonávať ju bude Alena Jančovičová.Kontakt na pani…


Členský poplatok za rok 2019 / Príloha K PRIHLÁŠKE DO KLUBU

Vážení členovia SKÁaRO.Členský poplatok za rok 2019 uhraďte prosím najneskôr do 31.01.2019.Výbor SKÁaRO dňa 06.01.2019 v elektronickom hlasovaní rozhodol o stanovení termínu splatnosti členského…


18. SEŠV klubu SKÁaRO 13.04.2019 + VÝSLEDKY

Jarná klubová výstava pod názvom 18. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA sa konala v sobotu dňa 13.4.2019 v areáli Kamenný Mlyn Vajarský pri…


Oznam o konaní výborovej schôdze.

Vážení členovia SKÁaRO,oznamujeme Vám, že avízovaná schôdza výboru klubu sa bude konať 29.7.2019 o 18:30 hod v Cíferi, Tenis Bar.Zápisnica z rokovania výboru bude prístupná na požiadanie správcu…


KLUBOVÉ OZNAMY 2019

Vážený člen SKÁaRO,  Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2019.     PF 2019 KLUBOVÉ OZNAMY:   - členské za…


Výborová a členská schôdza klubu SKAaRO konaná 18.11.2018 v Šoporni , Relax in

Zápis z VS a zápisnica z ČS klubu SKAaRO  konanej v Šoporni  je k dispozícii na požiadanie u správcu web.stránky. Pri zápisnici z ČS  bude zasielaná až po podpísaní overovatelmi.


Zápisnica o neprijatí 36 záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO

Keďže necelú hodinu pred MVČS 21.09.2018 došlo k doručeniu 36 prihlášok záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO, za ktorých členské a zápisné poplatky uhradili iní členovia nášho klubu - výbor rozhodol o…


Zápis zo schôdze SKÁaRO zo dňa 21.09.2018

Vážení členovia klubu SKÁaRO, zápis zo schôdze konanej dňa 21.9.2018 v Malackách - je Vám k dispozícií na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu. Kontakt: cseri.skaaro@gmail.com


Program MVČS klubu SKÁaRO 21.9.2018

Pekný deň. Výbor pripravil  program MVČS  klubu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2018 na Banárke- hospodársky dvor, o 18hod v Malackách. Program a dôležitosť prejednávaných bodov verím,…


Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018

 Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslané na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú…


Dôležité! Pokyn pre všetkých členov klubu v zmysle GDPR.

Vážení  (starí aj noví) členovia SKÁaRO,   S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním…


Zápisnica z výborovej schôdze SKÁaRO zo dňa 13.07.2018

Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 13.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslaná na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú adresu: za3…


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


22. Klubová výstava KAUKAZSKÝCH, STREDOÁZIJSKÝCH OVČIAKOV a MOSKOVSKÝCH STRÁŽNYCH PSOV - TLMAČE 23.09.2017

Srdečne Vás pozývame na 22. klubovú výstavu ktorá sa bude konať na novom mieste v areáli penziónu Lipa v Tlmačoch. Posudzovania sa zhostia - …


Generálny sponzor


Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef