SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Prihláška do klubu

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli na nich vykonané zmeny. Zmeny boli uskutočnené za účelom zosúladenia základných dokumuntov SKÁaRO so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom ktorej je SKÁaRO členom FCI.

Vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dokladu o zaplatení zápisného + členského (18 + 20 EUR) je potrebné poslať poštou  Janke Jakubíkovej, pokladník klubu.

Číslo účtu SKÁaRO:

č. účtu: SK7409000000000650118182
konšt. symbol: 0558

Adresa pre poslanie prihlášky:

Prihlášku do klubu s kópiou dokladu o zaplatení poplatkov posielajte poštou členovi výboru klubu na adresu:

Jana Jakubíková,  Lakšárska Nová Ves 474, 908 76 Lakšárska Nová Ves.


Členský príspevok i iné platby je možné uhradiť  bankovým prevodom z účtu alebo internetbankingom  na

 č. účtu: SK7409000000000650118182
konšt. symbol: 0558
variabilný symbol:  rok za ktorý je členské.
Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:
špecif. symbol 1 členské

Prílohy:


Prihláška do klubu SKÁaRO