SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Prihláška do klubu

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli na nich vykonané zmeny. Zmeny boli uskutočnené za účelom zosúladenia základných dokumuntov SKÁaRO so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom ktorej je SKÁaRO členom FCI.

Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak prípadne iných plemien, ktorí sú obyvatelia SR s trvalým pobytom na území SR. Osoby odlišné od obyvateľov SR a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov (iba s písomným, úradne overeným súhlasom zákonného zástupcu) môžu byť členmi klubu, avšak nemajú právo voliť ani právo byť volení do orgánov klubu.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. Riadnym členom sa môže stať len asociovaný člen, ak si podá žiadosť o prijatie za riadneho člena klubu. Asociované členstvo trvá minimálne dva roky. O  prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SKÁaRO. Asociovaným členom klubu sa stáva uchádzač po schválení jeho prihlášky výborom. Po schválení prihlášky výborom klubu bude uchádzač vyzvaný na uhradenie zápisného poplatku a ročného členského príspevku. Následne po úhrade poplatkov sa uchádzač stáva asociovaným členom.

Adresa pre poslanie prihlášky:

Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať poštou  na adresu: Jaroslava Matejčíková, Mgr., Poste Restante, 93016 Vydrany.


Členský príspevok i iné platby je možné uhradiť  bankovým prevodom z účtu alebo internetbankingom  na

číslo účtu SKÁaRO: SK74 0900 0000 0006 5011 8182
konšt. symbol: 0558
variabilný symbol:  rok, za ktorý je členské uhrádzané, napr.: 2020
Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:
špecif. symbol 1 členské

Prílohy:


Prihláška do klubu SKÁaRO