SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Prihláška do klubu

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli na nich vykonané zmeny. Zmeny boli uskutočnené za účelom zosúladenia základných dokumuntov SKÁaRO so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom ktorej je SKÁaRO členom FCI.

Adresa pre poslanie prihlášky:

Vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dokladu o zaplatení zápisného + členského (18 + 20 EUR) je potrebné poslať poštou  na adresu: Jaroslava Matejčíková, Mgr., P.O.Box, 93016 Vydrany.

Číslo účtu SKÁaRO: SK7409000000000650118182

Členský príspevok i iné platby je možné uhradiť  bankovým prevodom z účtu alebo internetbankingom  na

č. účtu: SK74 0900 0000 0006 5011 8182
konšt. symbol: 0558
variabilný symbol:  rok, za ktorý je členské uhrádzané, napr.: 2019
Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:
špecif. symbol 1 členské

Prílohy:


Prihláška do klubu SKÁaRO