SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Klubové oznamy

V roku 2006 bol klubom prijatý strategický zámer, že táto klubová stránka nahradí klubový spravodaj vydávaný v minulom období formou brožúry.
Pre lepšiu informovanosť svojich členov výbor klubu rozhodol, že podľa potreby zverejní zápisnice, alebo ich časti z výborových a členských schôdzí.

Zápisné do klubu SKÁaRO je 18 EUR.

Členské na kalendárny rok je 20 EUR. Členské je potrebné zaplatiť do konca januára príslušného kalendárneho roku na číslo účtu SKÁaRO:

č. účtu: SK7409000000000650118182
konšt. symbol: 0558

Prihlášku do klubu s kópiou dokladu o zaplatení poplatkov posielajte poštou tajomníkovi klubu na adresu:

Jaroslava Matejčíková, Mgr., Poste Restante, Vydrany 930 16.

Členský príspevok i iné platby je možné uhradiť priamym vkladom na účet klubu, bankovým prevodom z účtu alebo internetbankingom taktiež na účet SKÁaRO:

č. účtu: SK7409000000000650118182
konšt. symbol: 0558

Ak uhrádzate členské platbou cez bežnú poštovú poukážku na pošte, starostlivo si uschovajte ústrižok, môžete byť vyzvaný na zdokladovanie úhrady.

Adresát : Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov,
Telince 72, 951 61 Čifáre

Variabilný symbol: uviesť dátum, ktorého sa platba týka – výstava, v prípade členského len rok. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno člena, za ktorého uhrádzate členské.
Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:
špecif. symbol 1 členské
špecif. symbol 2 výstavný poplatok
špecif. symbol 3 chovateľský poplatok

SKJ  a UKK sa presťahovala na Furmanskú ulicu 8, Bratislava - Lamač. Prikladáme mapku:

Prílohy:


Zápisnica z výročnej členskej schôdze, konanej 21.4.2017 v Penzióne Lipa, Tlmače Zápisnica z VČS, konanej 22.4.2016 v Horárni u Rácza, Nový Tekov, Mochovce Zápisnica z výročnej členskej schôdze, konanej 20.4.2012 v motoreste Kamenný Mlyn Zápisnica z výročnej členskej schôdze,j 17.4.2010 v motoreste Kamenný Mlyn konane Uznesenie z výročnej členskej schôdze,konanej 12.4.2008 v motoreste Kamenný Mlyn Program výročnej členskej schôdze v marci 2009 Zápisnica z výročnej členskej schôdze v Nitre 28.3.2009 Zápisnica z výborovej schôdze, konanej 14.02.2009 v Modre Zápisnica z výborovej schôdze, konanej 9.02.2008 v Trnave Zápisnica z výborovej schôdze, konanej 1.12.2007 v Trnave Petičný harok - petícia proti návrhu zákona poslanca Galbavého Petičný harok - petícia proti návrhu zákona poslanca Galbavého Program výročnej členskej schôdze v apríli 2016 Program výročnej členskej schôdze v apríli 2014 Klubové oznamy 2009 Klubové oznamy 2011 Klubové oznamy 2012 Klubové oznamy 2013 Klubové oznamy 2014 Klubové oznamy 2015 Klubové oznamy 2016 Klubové oznamy 2017