SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Chovateľský poriadok

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli na nich vykonané zmeny. Zmeny boli uskutočnené za účelom zosúladenia základných dokumuntov SKÁaRO so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom ktorej je SKÁaRO členom FCI.

Špecifické podmienky pre ázijských a ruských ovčiakov

Účel a pôsobnosť
     Tento chovateľský a zápisný poriadok slúži na riadenie chovu ázijských a ruských ovčiakov (stredoázijský, kaukazský, juhoruský, mongolský a iné ) chovateľov, začlenených do UKK a jej prostredníctvom do SKJ a jeho pôsobnosť je na území SR. Každý, kto sa zaoberá chovom ázijských a ruských ovčiakov a má záujem o plemennú dokumentáciu UKK, musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku. Produkovať šteňatá bez PP je závažným porušením tohto chovateľského poriadku.

Chov a riadenie chovu
     Chov je cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa využívajú len jedinci zaradení do registra chovných psov a súk. Chovní jedinci musia byť v dobrom zdravotnom stave.

Chovní jedinci
     Pre zaradenie do chovu musia splniť všeobecné podmienky tohto chovateľského poriadku "SKÁaRO". Jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu, sú vedení v registri chovných psov a súk. Zápis do registra vykoná UKK.

Všeobecné podmienky pre chov
   A/ čistokrvnosť osvedčená preukazom pôvodu jedinca,
   B/ absolvovanie aspoň jednej klubovej výstavy SKÁaRO v triede strednej, alebo otvorenej s hodnotením výborný, alebo veľmi dobrý.
   C/ dosiahnutie vekovej hranice u psa 18 mesiacov, u suky 18 mesiacov
   D/ Výška jedinca v kohútiku sa môže merať na klubovej, alebo špeciálnej výstave SKÁaRO vo výstavnom kruhu od triedy strednej. Výška bude zapísaná na posudkovom liste.                                                                     

Zaradenie chovných psov a súk
     Po splnení všeobecných podmienok pre chov a po zaplatení poplatku v sume 17 EUR na účet klubu (Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 0650118182/0900), zašle majiteľ doklad o zaplatení a preukaz pôvodu psa/suky, na ktorom budú vyznačené všetky podmienky nevyhnutné pre zaradenie psa/suky do chovu poradcovi chovu. Majiteľ musí byť členom klubu. Poradca chovu vyhotoví potvrdenie a do 30 dní ho zašle majiteľovi psa/suky. Toto potvrdenie bude dokladom pre UKK na zaradenie jedincov do registra chovných psov a súk. Zápis do registra vykoná plemenná kniha UKK

Pripúšťacie povolenie
      Ide o základný doklad, ktorý vyhotovuje poradca chovu v 2 exmeplároch a jeho platnosť je do 31.12. príslušného kalendárneho roku. Treba ho vyžiadať od poradcu chovu doporučeným listom ako žiadosť o pripúšťacie povolenie, k žiadosti treba priložiť fotokópiu preukazu o pôvode suky.
   - do 7 dní po nakrytí - odoslať jednu vyplnenú kópiu pripúšťacieho povolenia poradcovi chovu
   - do 5 dní od okotenia - nahlásiť okotenie suky poradcovi chovu
    - do 60 dní po okotení - 1 exemplár pripúšťacieho povolenia + prihláška na zápis šteniat s potvrdenou kontrolou vrhu a čipovaním odoslať na sekretariát UKK spolu s fotokópiami PP rodičov. Pri zahraničnom krytí doložiť o chovnosti použitého psa doklad. Preukazy o pôvode šteniat zašle sekretariát UKK na adresu chovateľa dobierkou.
   - do 7 dní od predpokladaného okotenia - nahlásiť poradcovi chovu prípadné nezabreznutie suky.

Kontrola vrhu
     Kontrolu vrhu vykoná poradca chovu alebo kontrolór vrhu, a to na vyžiadanie chovateľa a na náklady chovateľa. Chovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vrhu po začipovaní šteniat. Pevná sadzba za kontrolu vrhu je 2 EUR za každé šteňa vo vrhu a poplatok zaplatí kontrolórovi vrhu. Kontolór vrhu si vyúčtuje cestovné podľa tarify operatívne schválenej VČS na dané obdobie, t.j. 0,3 EUR/km.
Kontrolór vrhu je povinný skontrolovať hlavne:
   - platnosť pripúšťacieho povolenia
   - podmienky, v ktorých sa nachádzajú suka a šteňatá,
   - vrodené vady,
   - existenciu chovateľskej stanice.

Obsah kontroly zapíše do tlačiva pripúšťacieho povolenia. Okrem uvedených úkonov je kontrolujúci povinný poradiť hlavne začínajúcim chovateľom pri ďalšom postupe pri zápise šteniat do plemennej knihy Únie kynologických klubov.

Čipovanie
Čipovanie je podľa zákona povinné, šteňatá začipuje veterinárny lekár a zapíše ich do registra.

Poradca chovu
     Je funkcionárom klubu, ktorého volí spomedzi seba výbor klubu. Riadi a vyhodnocuje chov v spolupráci s chovateľskou komisiou. Ak poradca chovu zistí porušenie Chovateľského a zápisného poriadku, alebo závažné nedostatky vo vývoji šteniat, vo výžive alebo ustajnení zvierat, neodkladne túto skutočnosť nahlási výboru klubu a tieto skutočnosti môžu viesť k zahájeniu disciplinárneho konania. Poradca chovu vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk, vydáva pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov, predkladá výboru klubu návrhy na obnovenie chovnosti psov, navrhuje vylúčenie jedincov z chovu. Vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu. Navrhuje utratenie šteniat s vrodenými vadami.

Kontrolór vrhu
     Je funkcionárom klubu menovaný výborom klubu po dohode s poradcom chovu. Je oprávnený na požiadanie chovateľa vykonať a potvrdiť kontrolu vrhu a to za rovnakých podmienok ako poradca chovu.

Člen chovateľskej komisie
     Člen chovateľskej komisie je funkcionárom klubu a je menovaný výborom klubu.

Zápisný poriadok. Plemenná kniha
     Do plemennej knihy UKK sa zapisujú šteňatá všetkých plemien, ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu. Vrh sa zaregistruje na základe prihlášky na registráciu, ktprú potvrdí poradca chovu alebo kontrolór vrhu. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom podľa abecedného poradia bez ohľadu na to či sú vrhy od viacerých súk. Ďalej sa zapisujú dovezení jedinci, ak majú PP, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha FCI. Podmienky pre zaradenie musia splniť i dovezení jedinci. Zahraničné preukazy pôvodu sa doplnia registračným číslom.

Chovateľská stanica
     Na žiadosť chovateľa zaregistruje UKK chránený názov chovateľskej stanice. Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov s maximálnym počtom 20 znakov. Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len plnoletý občan SR.

Preukaz o pôvode psa
     Je to úradný písomný doklad, ktorý musí mať tieto údaje: Plemeno, predkov jedinca vyznačených do 3. generácie, meno psa a chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti, veľkostný ráz, číslo zápisu, druh chovu, razítko plemennej knihy, podpis pracovníka plemennej knihy a podpis chovateľa. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže vykonávať SKJ a ňou poverené osoby (posudzovatelia, veterinári, bonitačná komisia). Stratu PP treba čo najskôr ohlásiť plemennej knihe. Po mesiaci sa vystaví duplikát. Ak chce chovateľ vyviezť šteňa do zahraničia, musí požiadať Plemennú knihu UKK o vystavenie exportného PP.

Záverečné ustanovenie
     Tento chovateľský a zápisný poriadok bol schválený Výročnou členskou schôdzou Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov dňa 19.4.2013 a týmto dňom nadobúda platnosť. Právo zmeniť jeho znenie v ktorejkoľvek časti má jedine výročná členská schôdza SKÁaRO.

Prílohy:


Medzinárodný chovateľský poriadok FCI