SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Postup pri uchovnení psa / suky

Postup pri uchovnení jedinca pre členov klubu SKÁaRO:
- Zviera musí absolvovať aspoň 1 klubovú výstavu SKÁaRO v triede STREDNÁ alebo OTVORENÁ
- Na tejto výstave musí získať hodnotenie VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ

- Chovateľ musí byť členom klubu

Chovateľ uhradí uchovňovací poplatok 17 EUR na účet klubu
- Chovateľ pošle poradcovi chovu doporučene:
- originál PP  – nie kópiu!
- žiadosť o uchovnenie zvieraťa
- kópiu dokladu o úhrade členského poplatku a uchovňovacieho poplatku
- ak nie je výsledok vyššieuvedenej výstavy zapísaný v PP, tak aj kópiu posudkového listu z klubovej výstavy.
- Poradca chovu skontroluje všetky náležitosti a ak sú všetky podmienky uchovnenia splnené, zviera uchovní, chovnosť vyznačí do PP a pošle späť majiteľovi.Toto potvrdenie bude dokladom pre UKK na zaradenie jedincov do registra chovných psov a súk. Zápis do registra vykoná plemenná kniha UKK.
- Poradca chovu má na každý úkon lehotu 30 dní.
- V prípade potreby je možné požiadať zároveň aj o krycí list, v tom prípade je potrebné spolu s vymenovanými dokumentami priložiť aj žiadosť o vystavenie krycieho listu.

Prílohy:


Žiadosť o uchovnenie