SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Príloha k prihláške kvôli Zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR)

DÔLEŽITÉ! Vážení členovia SKÁaRO,

S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov. Vaše pôvodné prihlášky neobsahujú toto vyhlásenie a u mnohých z Vás údaje na nich nie sú už aktuálne. Preto je potrebné a zároveň by sme Vás chceli zdvorilo poprosiť, aby ste vyplnili najneskôr v lehote do 31.01.2019 formulár Príloha k Prihláške do klubu SKÁaRO. Proste: vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať listom.

Vyplnenú a podpísanú Prílohu k Prihláške zašlite prosím listovou zásielkou na adresu: Jaroslava Matejčíková, P.O.Box, 93016 Vydrany.

V prípade, že tak neurobíte, žiaľ, klub nebude s Vami môcť komunikovať a kontaktovať sa s Vami.

Toto platí pre členov, ktorí posielali prihlášky na starom tlačive, ktoré neobsahovalo GDPR súhlasy. Za porozumenie ďakujeme.

Prílohy:


priloha_k_prihlaske_gdpr.doc