SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Žiadosť vyplňte paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne. Žiadosť nie je možné poslať mailom!
K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nebude žiadosť vybavená. Vybavenie žiadosti trvá približne 12 týždňov.
Chovateľská stanica môže byť chránená iba osobám starším ako 18 rokov.
Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden názov chovateľskej stanice, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne. Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice je osobné, navždy.

K žiadosti priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 40,- EUR za vybavenie medzinárodne chráneného názvu chovateľskej stanice. Bez uhradenia poplatku nebude žiadosť vybavená.
Poplatok za chránenie názvu chovateľskej stanice uhraďte na účet: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, č.účtu: 3004464359/0200.

Prílohy:


Žiadosť o chránenie názvu ch.st.