SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Žiadosť o pripúšťacie povolenie

Pripúšťacie povolenie :
Ide o základný doklad, ktorý vyhotovuje poradca chovu v 2 exemplároch a jeho platnosť je do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

Treba ho vyžiadať od poradcu chovu doporučeným listom minimálne 30 dní pred zamýšľaným krytím ako žiadosť o pripúšťacie povolenie, k žiadosti treba priložiť fotokópiu PP suky a dokladu o úhrade členského poplatku na príslušný rok.

Poradca chovu má na akýkoľvek úkon či potvrdenie lehotu 30 dní.

Žiadosť o pripúšťacie povolenie je možné poslať aj elektronicky - mailom na adresu: 

pripustaciepovolenia.skaaro@gmail.com

Prílohy:


Žiadosť o pripúšťacie povolenie