SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Dokumenty

Žiadosť o vystavenie Exportného PP

Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvodu: V prípade záujmu o vystavenie exportného preukazu pôvodu, potrebného pri vývoze psa do zahraničia, je potrebné zaslať: 1)&nbsp…


Medzinárodná chovateľská stratégia FCI

MEDZINÁRODNÁ CHOVATEĽSKÁ STRATÉGIA FCI 1. Úvod Cieľom chovu psov sú funkčne zdravé psy so stavbou tela a povahou typickou pre plemeno, psy, ktoré môžu žiť dlhý a šťastný život pre prospech a pre…


Kontrola vrhu - pokyny pre kontrolórov vrhov.

Kontrola vrhu sa vykonáva kontrolórom vrhov alebo poradcom chovu alebo členom výboru na vyžiadanie chovateľa a na náklady chovateľa. Chovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vrhu po začipovaní…


Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol dokument ÚKK "Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol" prijatý do interných predpisov klubu. 


Etický kódex

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol Etický kódex chovateľa prijatý do interných predpisov klubu. Žiadame všetkých členov, aby sa oboznámili s obsahom dokumentu a riadili sa ním.


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


Príloha k prihláške kvôli Zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR)

DÔLEŽITÉ! Vážení členovia SKÁaRO, S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov. Vaše…


Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión

Pravidlá udeľovania titulovKLUBOVÝ ŠAMPIÓN   Titul „Klubový šampión mladých“ sa udeľuje: - Ak pes alebo suka získali na Medzinárodnej alebo národnej výstave Najlepší mladý v plemene…


Postup pri uchovnení psa / suky

Postup pri uchovnení jedinca pre členov klubu SKÁaRO:- Zviera musí absolvovať aspoň 1 klubovú výstavu SKÁaRO v triede STREDNÁ alebo OTVORENÁ- Na tejto výstave musí získať hodnotenie VÝBORNÝ alebo…


Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Žiadosť vyplňte paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne. Žiadosť nie je možné poslať mailom!K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje…


Žiadosť o pripúšťacie povolenie

Pripúšťacie povolenie :Ide o základný doklad, ktorý vyhotovuje poradca chovu v 2 exemplároch a jeho platnosť je do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Treba ho vyžiadať od poradcu chovu…


Chovateľský poriadok

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli…


Stanovy klubu

V prílohe nájdete aktualizované Stanovy klubu, schválené na Výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 6.9.2019 v Radave, penzión Lagáň, registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.   …