SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Prihláška do klubu

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) vznikol 29. mája 1996. Základné dokumenty SKÁaRO boli schválené na ustanovujúcej schôdzi. Postupom času, tak ako si to vyžadovala situácia, boli na nich vykonané zmeny. Zmeny boli uskutočnené za účelom zosúladenia základných dokumuntov SKÁaRO so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom ktorej je SKÁaRO členom FCI.

Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak prípadne iných plemien, ktorí sú obyvatelia SR s trvalým pobytom na území SR. Osoby odlišné od obyvateľov SR a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov (iba s písomným, úradne overeným súhlasom zákonného zástupcu) môžu byť členmi klubu, avšak nemajú právo voliť ani právo byť volení do orgánov klubu.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. Riadnym členom sa môže stať len asociovaný člen, ak si podá žiadosť o prijatie za riadneho člena klubu. Asociované členstvo trvá minimálne dva roky. O  prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SKÁaRO. Asociovaným členom klubu sa stáva uchádzač po schválení jeho prihlášky výborom. Po schválení prihlášky výborom klubu bude uchádzač vyzvaný na uhradenie zápisného poplatku a ročného členského príspevku. Následne po úhrade poplatkov sa uchádzač stáva asociovaným členom.

Link na online vyplnenie prihlášky:

http://www.skaaro.sk/prihlaska