SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Klubové oznamy

V roku 2006 bol klubom prijatý strategický zámer, že táto klubová stránka nahradí klubový spravodaj vydávaný v minulom období formou brožúry.
Pre lepšiu informovanosť svojich členov výbor klubu rozhodol, že podľa potreby zverejní zápisnice, alebo ich časti z výborových a členských schôdzí.

Zápisné do klubu SKÁaRO je 18 EUR.

Členské na kalendárny rok je 20 EUR. Členské je potrebné zaplatiť do konca januára príslušného kalendárneho roku na číslo účtu SKÁaRO:

č. účtu: SK74 0900 0000 0006 5011 8182
konšt. symbol: 0558

Prihlášku do klubu vyplňte cez on-line formulár v menu.

Členský príspevok i iné platby je možné uhradiť priamym vkladom na účet klubu, bankovým prevodom z účtu alebo internetbankingom taktiež na účet SKÁaRO:

č. účtu: SK74 0900 0000 0006 5011 8182
konšt. symbol: 0558
Variabilný symbol: uviesť dátum, ktorého sa platba týka – výstava, v prípade členského len rok. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno člena, za ktorého uhrádzate členské.
Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:
špecif. symbol 1 členské
špecif. symbol 2 výstavný poplatok
špecif. symbol 3 chovateľský poplatok

SKJ  a UKK sa presťahovala na Furmanskú ulicu 8, Bratislava - Lamač. Prikladáme mapku: