SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Správa poradcu chovu za rok 2020

SPRÁVA

Poradcu chovu SKÁaRO o činnosti za rok 2020

V roku 2020  ku dňu  10.10.2020 bolo po kontrole splnenia podmienok zapísaných a zaradených do chovu  v našom klube celkom 47 zvierat, z toho 24 psov a 23 súk.

Vydal som  77 pripúšťacích povolení a Prihlášok na zápis šteniat.

Kontrolóri vrhov a samotní chovatelia nahlásili spolu 16 vrhov.

Za obdobie od 01.01.2020 doteraz sa narodilo 94 šteniat, z toho 43  psíkov a 51 sučiek.

Tento údaj mám ako poradca chovu vďaka tomu, že chovatelia a kontrolóri vrhov  si splnili svoju povinnosť a nahlásili  mi vrhy resp. zaslali mi kópie Prihlášky na zápis šteniat s čipmi ( mailom alebo do messengera).

Spätná väzba  od kontrolórov vrhu je potrebná pre vedenie evidencie chovu a štatistiky v každom klube. Všetky vrhy boli  riadne nahlásené, rovnako  kontroly vrhov.

Úloha pre kontrolórov vrhov:

Naďalej doporučujem kontrolóm vrhov, aby si z každej nimi vykonanej  kontroly vrhu vyhotovili fotodokumentáciu,  na ktorej budú matka šteniat a kompletný vrh, t.j, všetky nahlásené a skontrolované šteňatá).

Pokiaľ by počas vykonania kontroly vrhu  chýbali nejaké šteňatá, kontrolór vrhu je povinný uviesť do správy skutočný stav, pričom zapísané budú  len šteňatá, ktoré boli riadne kontrolórom vrhu skontrolované.

Nedostatky:

 1.       Čo je potrebné zlepšiť, je dodržiavanie lehoty 5 dní odo dňa  narodenia šteniat, kedy je chovateľ povinný poradcovi chovu podľa Chovateľského poriadku  nahlásiť narodenie šteniat.

  Tu ešte stále majú členovia SKÁaRO rezervy. Ako poradca chovu to považujem za hrubé porušenie Chovateľského poriadku.

  Nie som za sankcie, ale v prípade nenahlásenia narodenia šteniat v uvedenej lehote budem ako poradca chovu nútený v budúcnosti navrhovať:

 1.  DNA testy,

  alebo pokiaľ nebudú vykonané DNA testy

 2.  B rodokmene

   čím sa náklady na vrh zbytočne chovateľom navýšia.

   

  Pritom stačí oznámiť v 5 dňovej lehote poradcovi chovu jednoduchou správou vrh cez messenger, email alebo sms.

  Je to smutné keď sa poradca chovu dozvedá na sociálnych sieťach o šteňatách.

   

 1.        Za hrubé porušenie Chovateľského poriadku považujem tiež krytie hoci aj uchovnených jedincov bez vydaného pripúšťacieho povolenia.

   

   Nesprávne vyplnené údaje  na Pripúšťacom povolení a Prihlášky na zápis šteniat majú za následok problémy pri vydávaní preukazov pôvodu  na UKK. Nesedia dátumy vydania Pripúšťacieho povolenia  s dátumom krytia alebo aj narodenia šteniat.

   

   

 2.        Upozorňujem členov, že v prípade importovaných jedincov treba požiadať UKK  o pridelenie SPKP čísla. Bez toho sa nemôže zviera uchovniť a ani  vydať pripúšťacie povolenie.

  Tlačivo Potvrdenie totožnosti importovaného psa je na stránke ÚKK.

   

 3.      Ako vážny problém, ktorý sa vyskytol tento rok viac krát je náhodné krytie uchovnených ale aj neuchovnených jedincov.

 

 1. V prípadoch kde nedosahuje niektorý jedinec z rodičov šteniat vek minimálne 18 mesiacov a neabsolvoval žiadnu výstavu  zastávam názor, že šteňatá by mali mať B rodokmene

   

 2. Pokiaľ by prišlo k náhodnému spojeniu u chovateľa, kde suka spĺňa všetky podmienky ale chovateľ si nie je istý kto je otcom šteniat ( viac samcov vo dvore), odporúčam  vykonanie DNA testov všetkých šteniat. Je to aj na ochranu chovateľa.

  Chovateľský poriadok, všetky postupy, pokyny a podklady na zaslanie žiadostí poradcovi chovu ohľadom uchovnenia a vydania pripúšťacieho povolenia sú na webstránke SKÁaRO.

 

                                                                                                  Gabriel Tlčina

       poradca chovu SKÁaRO

 

 
Prílohy:


skaaro_sprava__poradcu_chovu_od_2020.doc