SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Správa o činnosti klubu SKÁaRO za rok 2020

Správa o členskej základni , správa o činnosti klubu za rok 2020 - bod 5 programu


            K dnešnému dňu  10.10.2020 členskú základňu klubu SKÁaRO tvorí 128 riadnych členov a 37 asociovaných členov. Zvýšený záujem o členstvo v klube evidujeme v druhej polovici roka 2020. Výbor klubu prerokoval 37 žiadostí o členstvo, pričom vyhovel všetkým podaným prihláškam. V roku 2020 klub prešiel z papierovej formy prihlasovania sa do klubu na online elektronickú formu prihlasovania, tak, aby bola v súlade s GDPR a tiež novými stanovami klubu, platnými od 06.09.2019

Zástupca výboru sa zúčastnil na dvoch pojednávaniach vo veci  žaloby o vyhlásenie neplatnosti referenda o odčlenení, o uvedenom sme informovali na webe i na FB stránkach klubu. Klub spor prehral a súd vyhlásil referendá o odčlenení za neplatné, na základe čoho výbor klubu požiadal o prinavrátenie odčlenených plemien späť ku klubu SKÁaRO. O náhradách trov konania súd rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania a preto klub nemusel hradiť žalobcom žiadne výdavky, ktoré vynaložili na podanie žaloby a  právne zastúpenie. Klub na uvedený súdny spor nevynaložil žiadne finančné prostriedky.

Klub v súčasnom krízovom roku usporiadal jednu klubovú výstavu  pod názvom 25. Klubová výstava SKÁaRO s počtom registrovaných psov 150, pričom výstavný a organizačný výbor musel na poslednú chvíľu zabezpečovať náhradného rozhodcu, pretože dohodnutý rozhodca navzdory snahe nemohol prejsť hranice republiky bez toho, aby nemusel ísť do karantény, čo situáciu klubu neriešilo. Pozvanie prijal pán Milan Bíroš, ktorý výstavu klubu v tomto roku odposudzoval, za čo mu patrí veľká vďaka.

19. Stredoeurópska špeciálna výstava klubu SKÁaRO bola preložená na 14.11.2020 na rovnakom mieste konania, ako sa mala uskutočniť v pôvodnom termíne, avšak vyhlásenie núdzového stavu do 15.11.2020 situáciu s jej organizáciou skomplikovalo natoľko, že výbor uvažuje výstavu preložiť na rok 2021.  Výbor klubu v roku 2020 zasadal a rokoval elektronicky, kedy individuálne riešil požiadavky  či podnety členov . 

27.09.2020 sa delegáti klubu zúčastnili výročného valného zhromaždenia  Únie Kynologických klubov. Na uvedenom valnom zhromaždení prebehla voľba predstaviteľov prezídia UKK, za staronového prezidenta bol zvolený pán Jozef Šuster, viceprezidentkou sa stala pani MVDr. Gabriela Ridarčíková  a členmi  páni Milan Bíroš, Tibor Havelka a Martin Šipkovský.  Členmi dozornej rady sa stali PaedDr. Jaroslav Zembiak, pani Alica Freyer a pani Zuzana Mikolková-Betinská. Na uvedenom VVZ sa mimo iného prerokovávala i žiadosť klubu SKÁaRO na prinavrátenie plemien KO a MSP ku klubu na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom bol klub SKÁaRO žalovanou stranou v konaní. Po diskusii k uvedenej problematike, ku ktorej sa vyjadril p. JUDr. Dobák, ktorý mimo iné uviedol, že UKK sa necíti byť rozsudkom viazaná, ďalej sa vyjadrili delegát klubu SKÁaRO a delegát dotknutého klubu SKRP. Po ukončení diskusie dal prezident hlasovať o uvedenom bode rokovania, kedy delegáti klubov hlasovali a výsledkom hlasovania bolo, že správa plemien KO a MSP ostala klubu SKRP.   Na tomto VVZ opäť na podnet delegáta SKRP rezonovala téma vykonávania psích zápasov členmi nášho klubu, pričom padali obvinenia, že v klube sa tieto aktivity praktizujú aj naďalej a to s vedomím predstaviteľov vedenia klubu.  K uvedenej problematike vystúpil tajomník klubu a delegátom vysvetlil, že uvedená problematika bola diskutovaná a riešená v roku 2018, pričom dnes je rok 2020 a klub svoje záväzky a vyhlásenia dané v roku 2018 na VČS v Tlmačoch svedomito dodržuje a vykonáva v tomto smere kroky na zamedzenie  takejto činnosti. Na uvedené reagovala p. viceprezidentka, že na každú zmenu a opätovné získanie dôvery je potrebný čas a záleží na členoch klubu, ako s ponúknutou šancou naložia. Tajomník klubu vyhlásil pred všetkými delegátmi  VVZ UKK, že klub si váži šancu ktorú dostal v roku 2018 a že žiadne takéto aktivity výbor klubu od VČS v Tlmačoch  v roku 2018 netoleruje  a ak sa dozvie o relevantných skutočnostiach, ktoré by nasvedčovali tomu, že sa takejto činnosti dopúšťajú členovia klubu, bude ich vždy aktívne riešiť a pristupovať k nim zodpovedne.                                                                                                                                                                                                    Mgr. Rastislav NEU 

                                                                                                                            Tajomník klubu SKÁaRO


Prílohy:


sprava_o_cinnosti_klubu_tajomnik.doc