SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznam poradcu chovu SKÁaRO: povinnosti chovateľa.

Oznam poradcu chovu SKÁaRO:


S blížiacim sa koncom roka 2019 si dovolím chovateľom SAO pripomenúť povinnosti v súvislosti s chovom podľa platných chovateľských poriadkov ( CHP SKÁaRO, UKK, SKJ a FCI).
Pre náš klub a chov z toho vyplýva, že je potrebné:
- požiadať v predstihu o vydanie pripúšťacieho povolenia. Po 01.01.2020 budú vydané pripúšťacie povolenia iba tým členom, ktorí doložia doklad o uhradení členského príspevku na rok 2020
- chovateľ je povinný do 7 dní oznámiť poradcovi chovu nakrytie suky
- do 7 dní od predpokladaného pôrodu oznámi poradcovi chovu aj nezabreznutie suky
- do 5 dní je chovateľ povinný oznámiť poradcovi chovu narodenie šteniat
- najskôr po 6 týždni veku šteniat požiadať o vykonanie kontroly vrhu (zoznam kontrolórov vrhu je na webstránke SKÁaRO) a začipovať šteňatá
- riadne vyplnené a podpísané formuláre (Pripúšťacie povolenie + Prihláška k zápisu šteniat) zašle chovateľ doporučene s potrebnými podkladmi na UKK najneskôr v lehote do 9 týždňov veku šteniat. Pred odoslaním poprosím hlavne vo Vašom záujme ako aj kvôli štatistike mi pošlite vyplnené formuláre elektronicky (e-mail, messenger)
- podľa Etického kódexu UKK, ktorý bol prijatý na VČS SKÁaRO dňa 06.09.2019 môže šteňa opustiť Vašu chovateľskú stanicu najskôr po dovŕšení 7 týždňov veku, riadne očkované, odčervené a začipované‼️ Vo vlastnom záujme si dohliadnite na zmenu majiteľa v registri spoločenských zvierat ( prepis: číslo čipu = nový majiteľ psa). Pri zmene majiteľa sa odporúča písomná zmluva (kúpnopredajná, darovacia...).

Odporúčam všetkým chovateľom vzhľadom k prijatým novým Chovateľským poriadkom (UKK, SKJ, FCI) riadne si ešte pred nakrytím suky preveriť hlavne v prípade zahraničného krycieho psa, či je pes v krajine jeho pôvodu chovný‼️

Importované zvieratá musia mať pridelené SPKP číslo (vybavuje UKK).

Zároveň týmto prosím kontrolórov vrhov, aby dohliadli okrem samotnej kontroly šteniat aj na správnosť a úplnosť údajov vo formulároch zasielaných na UKK v záujme bezproblémového vystavenia preukazov pôvodu pre šteniatka.
Kotrolóri vrhov, prosím informujte ma priebežne o Vami vykonaných kontrolách.To znamená kedy a u koho bola vykonaná kontrola vrhu, pričom Vám doporučujem aj vyhotovenie fotodokumentácie šteniat a matky šteniat na mieste (2, resp. 3 totky).

Pokiaľ by ste niečo nevedeli, resp. si neboli istí, kedykoľvek sa obráťte na kontrolóra vrhu, na mňa alebo na ktoréhokoľvek člena výboru SKÁaRO.

Prajem Vám veselého Silvestra a v Novom roku veľa zdravia, osobných a kynologických úspechov!