SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Klubové oznamy 2021

Vážený člen SKÁaRO,

 

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2021.

 PF 2021

 

KLUBOVÉ OZNAMY:

 

- členské za rok 2021 vo výške 20,- € je potrebné uhradiť do 31.01. 2021 na nižšie

uvedený účet, platba po tomto termíne nebude akceptovaná a členstvo v zmysle stanov klubu zaniká. Pre opätovné prihlásenie sa do klubu bude potrebné uhradiť zápisné vo výške 18€!!!!!! (odporúčame nezabudnúť)

 

- Hitparáda SKÁaRO za rok 2020: záujemca o zaradenie psa alebo sučky do Hitparády musí zaslať fotokópiu preukazu pôvodu, kópiu posudku, kópie kartičiek a ocenení získaných v r.2020 (CAC, CACIB, BOB, BIS) do 28. 02. 2021 na adresu: [email protected]

 

- Informácia k plateniu platieb (členské, zápisné, poplatok za chovnosť a iné): 

Žiadame vás uhrádzať členské bankovým prevodom z účtu, priamym vkladom v banke alebo internet bankingom na účet:

Adresát : Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov,

Mlynská 6, Tlmače 93521

č. účtu: 0650118182/0900

konšt. symbol: 0558

variabilný symbol: uviesť dátum, ktorého sa platba týka (v tvare napr.: 20032021, 2021)

 

Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:

špecif. symbol 1 členské, zápisné

špecif. symbol 2 výstavný poplatok

špecif. symbol 3 chovateľský poplatok (napr. uchovnenie)

V prípade platby šekom, t.j. cez bežnú poštovú poukážku si starostlivo uschovajte ústrižok.

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť MENO CHOVATEĽA, aby sme vedeli identifikovať platbu.

!!! Neidentifikovateľné platby sa budú považovať za dobrovoľný príspevok pre klub. !!!

 

Pri platbách prevodom, resp. vkladom na účet priamo v pobočkách Slovenskej

sporiteľni nie je treba uvádzať adresu príjemcu – stačí uviesť číslo účtu. Ostatné platí tak,

ako je vyššie uvedené.

 

Pokyny k platbám v medzinárodnom platobnom styku:

Číslo účtu: SK74 0900 0000 0006 5011 8182

Názov účtu: Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

SWIFT: GIBASK BX

Slovenská sporiteľňa ,a.s., Tomášikova 48, 852 37 Bratislava 2

 

- Jarná klubová výstava pod názvom 19. Stredoeurópska výstava sa bude konať v sobotu dňa 20.03.2021 v areáli Areál zdravia Rozálka, Pezinok 90201, ul. Rozálka 9. Rozhodovať príde Igor Matyuk. (www.rozalka.sk)

Bližšie informácie k výstave nájdete na našom webe:

http://www.skaaro.sk/19-stredoeuropska-specialna-vystava-skaaro-20-3-2021-pezinok-rozalka

Prihlasovanie na jarnú klubovú výstavu je už spustené na stránke www.clubdogshow.sk

 

- Letná klubová výstava pod názvom 26. Klubová výstava sa bude konať v sobotu dňa 20.06.2021, miesto konania je v riešení.  

 

- Jesenná klubová výstava sa bude konať v sobotu dňa 9.10.2021v areáli Masarykov dvor vo Vígľaši, rozhodovať bude Polina Simič a Tibor Havelka. (www.masarykov-dvor.sk)

 

- Výročná členská schôdza sa bude konať 27.11.2021, čas a miesto konania budú upresnené v pozvánkach na VČS.

 

Chceme Vás upozorniť na dočasnú úpravu chovateľského poriadku SKÁaRO:

Dočasné podmienky na vydanie Pripúšťacieho povolenia - Dodatok č.1 Chovateľského poriadku SKÁaRO umožňujúce použiť v chove neuchovneného jedinca za týchto podmienok:

 

SUKY – dovŕšených 24 mesiacov, plnochruposť potvrdená v PP veterinárom, párenie je možné iba uchovneným psom, poplatok 17 EUR,

 

PSY – dovŕšených 24 mesiacov, plnochruposť a oba semenníky potvrdené v PP veterinárom, absolvovaná minimálne jedna FCI výstava alebo klubová výstava v triede mladých a vyššie so známkou výborný, poplatok 17 EUR.

 

Povinnosťou majiteľov jedincov, na ktoré sa vzťahuje tento dodatok a ktorým bola udelená výnimka na použitie v chove podľa tohto dodatku je zabezpečiť účasť takéhoto jedinca na najbližšej konajúcej sa KV SKÁaRO.

 

Úplné znenie Dodatku č.1 Chovateľského poriadku SKÁaRO nájdete na našom webe:

http://www.skaaro.sk/docasne-podmienky-na-vydanie-pripustacieho-povolenia-dodatok-c-1-chovatelskeho-poriadku-skaaro

 

Veríme, že tento krok Vám uľahčí pokračovať vo Vašej chovateľskej práci s mladými, dosiaľ neuchovnenými zvieratami.

 

Povinnosti chovateľa:

- do 7 dní od okotenia - nahlásiť okotenie suky poradcovi chovu,

- od 6. týžňov od okotenia – zaočkovať a začipovať šteňatá a prizvať kontrolóra vrhov na kontrolu

- do 9 týždňov po okotení - vyplnené pripúšťacie povolenie spolu s prihláškou na zápis šteniat s potvrdenou kontrolou vrhu a s potvrdením o začipovaní šteniat od veterinára odoslať na sekretariát UKK spolu s fotokópiami PP rodičov a kartičiek z výstav, resp. posudkov s vyznačenými titulmi.

 

Kontrola vrhu:

Kontrolu vrhu vykoná poradca chovu alebo kontrolór vrhu, a to na vyžiadanie chovateľa a

na náklady chovateľa. Chovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vrhu do 60 dní od narodenia

šteniat, najskôr však po 6 týždňoch veku šteniat, resp. po 1. očkovaní a začipovaní. Kontrolór vrhu si vyúčtuje poplatok 2 eurá za šteňa a reálne cestovné podľa tarify schválenej VČS.

Kontrolór vrhu je povinný skontrolovať hlavne:

- platnosť pripúšťacieho povolenia,

- podmienky, v ktorých sa nachádzajú suka a šteňatá,

- viditeľné vrodené vady,

- existenciu chovateľskej stanice.

 

Obsah kontroly zapíše do tlačiva pripúšťacieho povolenia. Okrem uvedených úkonov je

kontrolujúci povinný poradiť hlavne začínajúcim chovateľom pri ďalšom postupe pri zápise

šteniat do Slovenskej plemennej knihy.

 

Podľa Etického kódexu UKK, ktorý bol prijatý na VČS SKÁaRO dňa 06.09.2019 môže šteňa opustiť Vašu chovateľskú stanicu najskôr po dovŕšení 7 týždňov veku, riadne očkované, odčervené a začipované‼

 Vo vlastnom záujme si dohliadnite na zmenu majiteľa v registri spoločenských zvierat ( prepis: číslo čipu = nový majiteľ psa). Pri zmene majiteľa sa odporúča písomná zmluva (kúpnopredajná, darovacia...).

Odporúčame všetkým chovateľom riadne si ešte pred nakrytím suky preveriť hlavne v prípade zahraničného krycieho psa, či je pes v krajine jeho pôvodu chovný‼
Túto skutočnosť je totiž nutné dokladovať pri podaní žiadosti o vystavenie PP na šteňatá pri zahraničnom krytí.

Importované zvieratá musia mať pridelené SPKP číslo (vybavuje UKK).

 

Aktuality:

 

- Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo Vyhlášku 283/2020, ktoré kladie nové povinnosti a požiadavky na každé chovné zariadenie, karanténnu stanicu aj útulok a teda sa priamo dotýka aj nás, chovateľov. Okrem iného stanovuje materiálne, technické a priestorové požiadavky pre chovné zariadenia, požiadavky na evidenciu zvierat a osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. Odporúčame Vám s obsahom vyhlášky sa oboznámiť a dodržiavať jej ustanovenia, sú pre nás záväzné.

Vyhlášku v plnom znení nájdete na www.slov-lex.sk

 

- Bol novelizovaný Výstavný poriadok FCI, nájdete ho v Dokumentoch na stránke SKJ.

 

- Na základe dohody SKJ, ÚKK a Ministerstva pôdohospodárstva podľa usmernenia prezídia SKJ k Vyhláške MPaRV SR č. 283/2020  sa termín „chovateľská stanica“ nahrádza pojmom „Chránený názov registrovaného chovu“.

 

S prianím úspešného roku 2021

 

Váš Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov.