SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Správa o členskej základni SKÁaRO za rok 2020

Správa o členskej základni klubu SKÁaRO za rok 2020 - bod 5 programu

            K dnešnému dňu  10.10.2020 členskú základňu klubu SKÁaRO tvorí 128 riadnych členov a 37 asociovaných členov. Zvýšený záujem o členstvo v klube evidujeme v druhej polovici roka 2020. Výbor klubu prerokoval 37 žiadostí o členstvo, pričom vyhovel všetkým podaným prihláškam. V roku 2020 klub prešiel z papierovej formy prihlasovania sa do klubu na online elektronickú formu prihlasovania, tak, aby bola v súlade s GDPR a tiež novými stanovami klubu, platnými od 06.09.2019.

Tajomník klubu Mgr. Neu Rastislav