SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pozvánka na VČS dňa 27.11.2021

Vážení členovia,
dovoľujem si vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu klubu SKÁaRO,
ktorá sa uskutoční dňa 27.11.2021.
Návrh programu rokovania je súčasťou zvolania VČS.
Doplnenie bodov rokovania je možné v zmysle platných stanov klubu najneskôr do 15 dňa pred konaním schôdze. Návrhy na doplnenie zasielajte prosím písomne na mail tajomnik.skaaro@gmail.com
Taktiež Vás žiadame o potvrdenie a nahlásenie účasti z dôvodu:
- nutnosti splnenia povinností plynúcich z platných nariadení,
- nutnosti objednania obedu,
- zabezpečenia vhodných kapacitných priestorov.
Taktiež bude potrebné, aby sa každý neočkovaný člen alebo člen po prekonaní Covid 19 nie viac ako 180 dní pred dňom konania schôdze preukázali platným testom nie starším ako.... ( bude záležať od aktuálnej situácie a nariadenia).
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Rastislav Neu
Tajomník klubu SKÁaRO

Návrh programu rokovania: 1. 10:30 Privítanie účastníkov a zahájenie VČS 2. Prednesenie a schválenie návrhu programu 3. Správa o činnosti klubu od poslednej VČS (tajomník p.Neu) 4. Informácia o členskej základni (p.Matejčíková) 5. Správa o hospodárení za rok 2020-2021 (pokladník p.Vargová Edina) 6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2020-2021 7. Správa poradcu chovu (p.Tlčina) 8. Plán činnosti na r.2022 8.1 Organizácia dvoch klubových výstav: - 21.SEŠV Senec (Neu, Matejčíková) - 27. KV Vígľaš (Šajben, Blahút) - Členská schôdza - Seminár pre členov klubu - Schôdza výboru podľa potreby 9. Návrh rozpočtu na r.2022 (pokladník p.Vargová Edina) 10. Schválenie Dodatku č.1 k Chovateľského poriadku schváleného a predloženého členom výboru pre prípady postupu a organizácie chovu počas opatrení vlády SR na zabránenie šírenia nového Corona vírusu 11. Návrh na prerokovanie možnosti zvýšenia poplatkov za chovateľský servis (p.Tlčina) 12. Voľby 13. Diskusia 14. Návrh a schválenie uznesenia.

Originál program VČS v prílohe.