SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznamujeme náhradný termín a miesto konania Výročnej členskej schôdze

Vážení členovia,
dovoľujem si vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu klubu SKÁaRO, ktorá bola naplánovaná na dňa 27.11.2021, žiaľ nebolo ju možné uskutočniť kvôli obmedzeniam v súvislosti s pandémiou Covid. V súčasnosti je celé územie SR v režime Základ, ktorý umožňuje VČS zorganizovať, výbor sa uzniesol na náhradnom termíne a mieste konania VČS:

* * * VČS sa uskutoční 9.4.2022 o 10:00 v priestoroch Penziónu Lipa v Tlmačoch. * * *

Návrh programu rokovania je súčasťou zvolania VČS.
Doplnenie bodov rokovania je možné v zmysle platných stanov klubu najneskôr do 15 dňa pred konaním schôdze. Návrhy na doplnenie zasielajte prosím písomne na mail tajomnik.skaaro@gmail.com
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Rastislav Neu
Tajomník klubu SKÁaRO

Návrh programu rokovania: 1. 10:30 Privítanie účastníkov a zahájenie VČS 2. Prednesenie a schválenie návrhu programu 3. Správa o činnosti klubu od poslednej VČS (tajomník p.Neu) 4. Informácia o členskej základni (p.Matejčíková) 5. Správa o hospodárení za rok 2020-2021 (pokladník p.Vargová Edina) 6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2020-2021 7. Správa poradcu chovu (p.Tlčina) 8. Plán činnosti na r.2022 8.1 Organizácia dvoch klubových výstav: - 21.SEŠV Senec (Neu, Matejčíková) - 27. KV Vígľaš (Šajben, Blahút) - Členská schôdza - Seminár pre členov klubu - Schôdza výboru podľa potreby 9. Návrh rozpočtu na r.2022 (pokladník p.Vargová Edina) 10. Schválenie Dodatku č.1 k Chovateľského poriadku schváleného a predloženého členom výboru pre prípady postupu a organizácie chovu počas opatrení vlády SR na zabránenie šírenia nového Corona vírusu 11. Návrh na prerokovanie možnosti zvýšenia poplatkov za chovateľský servis (p.Tlčina) 12. Voľby 13. Diskusia 14. Návrh a schválenie uznesenia.

Originál program VČS v prílohe.

Prílohy:


program_vcs_27_11_2021.jpg