SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Členská schôdza SKÁaRO - 10.10.2020 - zrušená!

UPDATE: Z dôvodu COVID situácie na Slovensku a vyhlásenia krízového stavu sme nútení členskú schôdzu zrušiť. Správy budú sprístupnené na klubovom webe.Oznamujeme našim členom termín a program členskej schôdze:Program členskej schôdze SKÁaRO – 10.10.2020 o 10:30 hod

Miesto konania ČS je v riešení, bude oznámené 15 dní pred termínom konania ČS.


 1. 10:30  Privítanie účastníkov a zahájenie členskej schôdze

 2. Voľba overovateľov zápisnice

 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie

 4. Prednesenie a schválenie návrhu programu

 5. Správa o činnosti klubu od poslednej ČS a informácia o členskej základni (tajomník)

 6. Správa z Valného zhromaždenia ÚKK

 7. Správa o hospodárení za rok 2020 (pokladník)

 8. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2020

 9. Správa poradcu chovu

  Prestávka 10 min.

 10. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku (návrh bude predložený 15 dní pred začiatkom ČS)

 11. Plán činnosti na rok 2021

 12. Návrh rozpočtu na rok 2021

  Prestávka 10 min.

 13. Diskusia

 14. Návrh uznesenia.

  Písomné návrhy členov budú súčasťou tlačenej verzie tohto programu a budú prednesené navrhovateľmi na ČS.