SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Správa z VČS zo dňa 6.9.2019 + zmeny vo výbore klubu

Dňa 6.9.2019 sa v Radave, v penzióne Lagáň konala výročná členská schôdza SKÁaRO, na ktorej členovia prerokovali a schválili nové znenie stanov klubu, etický kódex a metodické usmernenie na vykonávanie kontrol začlenili do vnútorných predpisov klubu, schválil sa plán činnosti na nasledujúci rok aj návrh rozpočtu 2020, odhlasovalo sa úprava počtu členov výboru zo 7 na 5 a zvolilo sa nové zloženie výboru v tomto znení:

Predseda klubu - Šajben Drahoslav

Tajomník klubu: Mgr. Rastislav Neu

Poradca chovu: Tlčina Gabriel

Pokladník: Vargová Edina

Web, prihlášky: Mgr.Matejčíková Jaroslava

Veríme, že tieto zmeny prispejú výraznou mierou ku stabilizácii pomerov v klube a posilneniu spolupráce medzi členmi klubu a samotnému výboru pomôžu pracovať efektívnejšie a vo vzájomnej kooperácii.

Úprimne ďakujeme za doterajšiu vykonanú prácu pokladníka pani Janke Jakubíkovej, jej činnosť a precíznosť pri výkone funkcie pokladníka ďaleko presahovala jej bežný rámec povinností a svojou prácou nastavila latku pre svojho nasledovníka veľmi vysoko, pani Vargovú vítame na jej novej pozícii.

Rovnako ďakujeme pánovi Juríkovi za zastávanie funkcie predsedu klubu vo virulentnom období, ktorým si klub v poslednom roku prešiel i za to, že významnou mierou prispel k stabilizácii situácie v klube a pod jeho vedením sa klubu podarilo napredovať a ťažké obdobie so cťou ustáť.

Ďakujeme I ostatným členom bývalého výboru za odvedenú prácu.

Vítame pána Šajbena vo funkcii predsedu klubu a pána Tlčinu vo funkcii poradcu chovu, prajeme im veľa úspechov v práci pre blaho, rozvoj a ochranu nášho milovaného plemena Stredoázijský ovčiak.