SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Správa revíznej a kontrolnej komisie

Správa z kontroly, vykonanej dňa 21.01.2018 v Bratislave,

o hospodárení s finančnými prostriedkami klubu SKÁaRO

Na základe kontroly, uskutočnenej dňa 21. 01. 2018 r. v Bratislave, revízna komisia zaujíma

nasledovné stanovisko:

Vzhľadom k chýbajúcim informáciám a predloženiu neúplných dokladov, kde chýbajú niektoré

podpisy, ako aj podrobnejšie informácie o cestovných nákladoch, existuje dôvodné podozrenie

o zlom hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami klubu. SKÁaRO je síce neziskovou

organizáciou, ale pri hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami, musia platiť pravidlá

stanovené zákonom, medzi ktoré patrí aj vyplácanie cestovných náhrad. Kontrolná a revízna komisia

nie je schopná v tak krátkom čase, aký mala na stretnutí v Bratislave, spraviť podrobnú revíziu

a kontrolu hospodárenia klubu, ale napriek tomu z dokladov, ktoré boli predložené, môže

konštatovať, že tieto nespĺňali potrebné náležitosti. Pri vyúčtovaní cestovných náhrad neboli

základné údaje o najazdených kilometroch, absentovali konkrétne miesta, kde a odkiaľ sa jazda

konala. Doklad, kde je napísané –Cesta rozhodca a suma 800 Euro, nemôže byť považovaný za

zodpovedajúci a dostačujúci. S pánom Pilným sme mali rozhovor o jednom doklade, kde si vyúčtoval

neoprávnene inú sumu, ako mu náležala. Po upozornení, trval na tom, aby sa trasa a vyúčtovanie

overili na navigačnom zariadení. Po zistení, že mu suma po kontrole trasy, nesedí, jednoducho

skonštatoval, že na miesto určenia išiel asi inou cestou. Takýto postoj je neprijateľný ako aj

vyjadrenie pokladníka Pilného, ktorý povedal, že on pokladníka aj tak robiť nechcel, ale učinil tak na

nátlak predsedu Poláka. Konštatoval, že nechce pracovať vo výbore a že do budúcnosti neplánuje

byť ani členom klubu, nakoľko momentálne nemá ani žiadneho psa. Na VČS 21.4.2017, Penzión Lipa,

Tlmače bol VČS schôdzou navrhnutý za člena výboru na funkciu pokladníka pán Robert Jurík, avšak

výbor klubu tento návrh ignoroval. Výbor nemal v pána Juríka dôveru a stanovil mu ročný odklad, ale

dať funkciu človeku, ktorý nemal záujem ju vykonávať sa ukázalo ako nešťastné riešenie.

Kontrolná a revízna komisia konštatuje aj porušenie Stanov klubu a to v článku 6. bode 1. keď výbor

klubu neinformoval a neinformuje svojich členov o zmenách, ktoré sa udiali na VČS 21.4.2017,

Penzión Lipa, Tlmače, napriek tomu, že každý člen SKÁaRO má právo byť informovaný o činnosti

klubu. Stránka SKÁaRO bola zriadená, aby bola zabezpečovaná informovanosť všetkým členom, ktorí

si riadne plnia svoje členské povinnosti. Stránka nahrádza klubový spravodaj a od poslednej VČS

uplynulo už dlhé obdobie a členovia nemajú všetky informácie o činnosti klubu a zmenách, ktoré sa

v klube udiali. Podľa klubových oznamov sú aktuálne stanovy platné tie, ktoré boli schválené na VČS

v Novom Tekove dňa 18. 04. 2014, čo nezodpovedá realite.

Vyhlásenie Výboru z VS v Tlmače 3.12.2017 ( sankcie doživotné vylúčenie a vylúčenie rodinných

príslušníkov a spolu žijúcich osôb) je prijate nad rámec pôsobnosti.

Disciplinárny poriadok je daný v stanovách. Schvaľovať stanovy ich zmeny a doplnky može len VČS.

Na VČS v Tlmače konanej 21.4.2017 podal člen Richard Zpevák námietku, voči schváleniu zvolania

VČS len raz za štyri roky. Výbor na námietku mylne oponoval s tým, že mimoriadnu VČS môže zvolať

30% členov klubu. takáto možnosť je v našich stanovách spomenutá len na zvolanie ČS, preto

konštatujeme odsuhlasenie zvolania VČS raz za štyri roky za neplatné.

Kontrolná a revízna komisia konštatuje, že výbor klubu neoprávnene použil finančné prostriedky

za právne úkony v sume 120 Euro, pretože klub nie je v žiadnom právnom spore s členom klubu,

ktorý žiadal nahliadnuť do účtovných zápisov klubu. Výbor klubu má zodpovednosť za

informovanosť členov a je povinnosťou klubu odpovedať na dotazy členov. V tomto prípade,

stačilo odporučiť členovi klubu, ktorý má podozrenie na zlé hospodárenie klubu, aby svoje

podozrenia adresoval kontrolnej a revíznej komisii a následne najvyššiemu orgánu klubu – VČS.

Tento neoprávnený poplatok v sume 120 Euro je nutné vrátiť do klubovej pokladnice a to členom

výboru, ktorý právne platené služby objednal.

Na základe hore uvedených faktov Kontrolná a revízna komisia navrhuje prijať nasledovné opatrenia.

1/ Zvolanie mimoriadnej VČS v termíne, deň pre uskutočnením Stredoeurópskej výstavy našich

plemien a to 13. 04. 2018, aby najvyšší orgán klubu mohol zaujať k danej situácii stanovisko.

2/ Výbor klubu do tej doby poskytne ku kontrole všetku dokumentáciu ohľadne činnosti klubu a jeho

hospodárení a to na také obdobie, ktoré bude potrebné k tomu, aby sa mohla vykonať riadna

3/ Výbor na klubovú stránku SKÁaRO umiestni v termíne do 7 dní stanovisko Kontrolnej a revíznej

4/ Kontrolná a revízna komisia navrhuje, aby boli výdavkové doklady rozpísané podrobnejšie,

poriadne zdokumentované a prehľadné.

5/ Výbor doloží zápisnicu, kde sa výbor uzhodol, že si bude účtovať cestovné v sume 0. 50 Euro za

kilometer, pretože doteraz je k dispozícii len zápisnica z roku 2012 kde na Kamennom Mlyne bolo

upravené cestovné na 0. 50 Euro, ale pre kontrolórov vrhu a nie pre členov výboru.

6/ Po kontrole všetkých dokladov, ktoré budú kontrolnej revíznej komisii výborom klubu

poskytnuté, zaujme kontrolná a revízna komisia doplňujúce stanovisko k hospodáreniu a činnosti

Malacky 29. 01. 2018 Kontrolná a revízna komisia -

Predseda komisie: Róbert Pitek

Člen komisie: Richard Zpevák

Člen komisie: Denisa Vargová

 

Vyjadrenie výboru k správe revíznej a kontrolnej komisii

 

Revízna komisia vo svojej správe vytýka výboru SKÁaRO prekročenie právomocí pri verejnom vyhlásení o postoji klubu k organizovaniu zápasov psov – kde výbor zásadne nesúhlasí poriadaním takýchto zápasov a navrhuje tresty doživotného vylúčenia z klubu. Vylúčenie z klubu je sankcia, ktorá je súčasťou disciplinárneho poriadku – a zrejme je chápané ako vylúčenie doživotné, veď vylúčenie by nemalo byť na týždeň, alebo na mesiac , to by nemalo význam. Máme za to, že týmto vyhlásením nedošlo k previneniu členov výboru, nakoľko v prípade verejného vyhlásenia nešlo o uloženie nesprávneho disciplinárneho trestu, ale o vyhlásenie, ktoré má vyjadrovať oficiálny postoj klubu, ktorý je voči zápasom zásadne odmietavý. Vzhľadom na to, že mediálne informácie ohrozovali aj postavenie klubu – veď ak by tu boli vážne podozrenia, alebo by sa sa niekedy preukázalo, že klub, či jeho vedenie, vrátane členov revíznej komisie podporujú zápasy so psami, malo by to nedozierne následky na všetkých členov a klub by mohol byť vylúčený zo štruktúr, do ktorých je začlenený a jeho členovia by si museli vystavovať preukazy pôvodu sami. Vyjadrenie výboru a oficiálny postoj klubu bol poskytnutý preto, aby chránil poctivých členov a ich záujmy. Pripúšťame, že výbor SKÁaRO a členovia revíznej komisie nemusia mať rovnaký názor v danej veci, ale stanovisko klubu aj napriek drobným fomálnym nepresnostiam vyjadrovalo odpor klubu voči nezákonnej činnosti a bolo poskytnuté v záujme SKÁaRO. Následne sa domnievame, že celá správa z kontroly je motivovaná týmito neprekonateľnými názorovými rozdielmi medzi výborom klubu a členmi revíznej komisie.

 

Kontrolná a revízna komisia vo svojej správe uvádza, že výbor klubu neoprávnene použil finančné prostriedky za právne služby, nakoľko nedošlo k právnemu sporu s členom. K právnemu sporu s členom naopak došlo, nakoľko člen SKÁRO požadoval vypracovanie správy a poskytovanie informácií od výboru klubu spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a odvolával sa na konkrétne ustanovenia tohoto zákona. Tento zákon je predpis, ktorý podrobne upravuje spôsob a formu poskytovania informácií a nakoľko vo výbore klubu nie sú právnici, samozrejme vyvstali otázky o spôsobe poskytovania informácií, do kedy, akou formou a komu majú byť poskytované a predkladané informácie a odôvodnenia postupov SKÁRO. Ak majú byť vypracovávané a predkladané správy aj pre všetkých jednotlivých členov klubu podľa ich požiadaviek, bude prípadne potrebné do budúcnosti počítať so zamestnávaním ďalšej osoby, ktorá bude takéto správy vypracovávať. V prípade neposkytovania informácií podľa požiadvky jednotlivého člena klubu hrozil súdny spor a s týmito zložitými právnymi otázkami bolo potrebné sa vysporiadať aj do budúcnosti. Úhrada faktúry vo výške 120 € bola za stanovisko - právny rozbor k uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SKÁRO, stanovisko sa týkalo výlučne SKÁRO a slúžilo pre potreby SKÁRO a to nielen pre výbor ako taký, ale aj pre potreby revíznej komisie. Práve na základe tohoto právneho stanovisko revízna komisia dnes konštatuje, že výbor nemusel vypracovávať odpovede podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (aj napriek tomu, že člen to výslovne požadoval s odkazom na zákon), ale mohol člena odkázať na revíznu komisiu. Revízna komisia preto neoprávnene, neopodstatnene, bez opory v akomkoľvek predpise žiada, aby člen výboru z vlastných osobných prostriedkov financoval zodpovedanie týchto právnych otázok pre SKÁRO.

 

Vytknutá položka 800€ bola komisii vysvetlená na výborovej schôdzi a bol im doložený presný rozpis, rovnako bola vysvetlená aj položka ktorá bola vytknutá p. Pilnénu, aj napriek vysvetleniu komisia trvá na zverejnení pôvodnej správy!

Veci ktoré komisia požaduje jej budú bez problémov predložené na ďalšom stretnutí kompletnej revíznej a kontrolnej komisie ktorú vyzývame aby si na to našla dostatok času. Oddôvodnenie p. Zpeváka že na to on čas nemá a žiada vydanie všetkých dokladov na kontrolu sebe s tým že to bude kontrolovať po večeroch je neprípustné. Hlavným dôvodom je zaujatosť ktorú potvrdil svojím emailom ktorý zaslal predsedovi klubu v ktorom ho vyzýva na odstúpenie s tým že ak tak urobí oni mu poďakujú, zvolia si nový výbor a tým bude všetko v poriadku. Preto klub uvíta pri kontrole účasť ľudí z našich nadriadených orgánov aby sa predišlo všetkým špekuláciám.