SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh zmeny v súčasne platných stanovách prehodnotiť formu a lehoty zvolávania VČS a ČS (Jančovičová)

• zaradenie dokunentu ÚKK ako vnútornej smernice klubu SKÁaRO : Metodické usmernenie pre vykonávanie kontrol v členských organizáciách ÚKK a Etický kódex chovateľa.

( original na stránke unkk v sekcii: Smernice a poriadky ÚKK resp.Dokumenty pre chov.kluby )

• v teraz platných stanovach klubu prehodnotiť formu a lehoty zvolavania VČS a ČS

S pozdravom Alena Jančovičova člen klubu SKÁARO


Prílohy:


eticky_kodex.pdf
metodicke_usmernenie_na_vykonavanie_kontrol.pdf