SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh ponechania pôvodných stanov a ich zmeny v zmysle podaného návrhu (Tlčina)

Návrh na rokovanie VČS 06.09.2019


p. Gabriel Tlčina

Hlasovanie o vyslovení nedôvery k súčasnému výboru. Pokiaľ bude vyslovená nedôvera, navrhujem voľbu nového výboru SKÁaRO.

K Stanovám - ponechanie súčasných Stanov s týmito úpravami

1. vypustenie plemien KO a MSP ( v prípade ak by sme získali v budúcnosti správu týchto plemien, spraví sa zmena....VČS poverí výbor, aby tak spravil svojim rozhodnutím)

2. skrátenie funkčného obdobia výboru a KaRK na 2 roky

3. zakotvenie počtu viacčlenného a nepárneho výboru na 5 plne funkčných členov výboru + 2 náhradníci

4. premietnuť do Stanov, že právo voliť orgány klubu je neprenosné a preto volia vo svojom mene iba členovia osobne prítomní na VČS,

5. zmena vo voľbe výboru. Navrhujem priamu a verejnú voľbu predsedu klubu ako aj členov výboru, t.j. podpredseda, tajomník, poradca chovu a pokladník ( správcu webu môže robiť

hociktorý z týchto členov výboru po dohode vo výbore). Priama a verejná voľba členov výboru spočíva vo verejnom hlasovaní, pričom každý člen má iba jeden hlas vo svojom

mene a hlasuje sa takto o každej funkcii jednotlivo zdvihnutím ruky a jednoduchým verejným spočítaním hlasov. Aby sa nestalo to čo v minulosti, že každý chce byť len predsedom a

ostatné funkcie vo výbore nechce robiť nikto.

6. zavedenie asociovaného členstva pre uchádzačov o členstvo v klube s dvojročnou skúšobnou dobou. Podmienky, za ktorých budú prijatí za riadneho člena SKÁaRO po

uplynutí 2 rokov hlasovaním na najbližšej VČS.

7. Posilnenie právomocí KaRK. Vykonávanie kontroly hospodárenia klubu a dodržiavania Stanov minimálne raz za kalendárny polrok, vždy najneskôr do 1 mesiaca po ukončení


jarnej a jesennej výstavy SKÁaRO.

8. orgány klubu SKÁaRO ( výbor a KaRK) v súlade s platnými predpismi GDPR informujú členov o činnosti a stave klubu z dôvodu hospodárnosti mailovou formou (

nie cez sociálne siete) a to jednak z vlastnej iniciatívy orgánov klubu ako aj na vyžiadanie od člena.

9. lehoty pri činnostiach a úkonoch klubu ako aj jeho členov pokiaľ nie sú výslovne uvedené v Stanovách klubu sa spravujú lehotami podľa zákona o správnom konaní.

10. Pokiaľ niektorý z členov výboru preukázateľne poruší Stanovy, Chovateľský poriadok alebo Výstavný poriadok SKJ, pokiaľ sám dobrovoľne neopustí výbor na výzvu KaRK alebo

niektorého člena výboru, môže na návrh KaRK byť hlasovaním - rozhodnutím výboru odvolaný. V takom prípade na jeho miesto a funkciu vo výbore nastupuje náhradník v

poradí podľa počtu získaných hlasov na VČS a nie je potrebné zvolávať ďalšiu VČS.

K chovateľskému poriadku:

1. Podmienky uchovnenia zvierat:

- vek u suky aj psa min. 18 mesiacov

- šteniatka narodené v SR musia mať slovenské PP

- jedince zapožičané budú mať riadnu písomnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú podpísanú medzi chovateľom a pôvodným majiteľom zvieraťa

- RTG nepovinné - zodpovednosť chovateľa

- na uchovnenie sa uznáva klubová výstava SKÁaRO alebo rovnocenne iná výstava pod záštitou FCI ( svetová, európska, medzinárodná, národná, oblastná .... t.j. výstavy pod záštitou FCI,

SKJ alebo UKK) s minimálnym hodnotením VD od triedy strednej a vyššie

- použití v chove môžu byť jedinci zapožičaní, alebo jedinci, ktorí boli v chove použití v minulosti a ich potomkovia ich majú uvedených v preukazoch pôvodu ako predkov ( dôkazy -

podklady predkladá žiadateľ poradcovi chovu SKÁaRO spolu so žiadosťou o vydanie pripúšťacieho povolenia )

- pokiaľ by nastali legislatívne okolnosti, za ktorých by chovatelia nevedeli, resp. nemohli vystavovať SAO na výstave konanej pod záštitou FCI, môže byť uznaný ako podmienka

uchovnenia aj výstavný posudok vyhotovený posudzovateľom súkromnej kynologickej akcie na území SR alebo aj zahraničí, pokiaľ túto akciu a konkrétneho posudzovateľa uzná pre tento

účel výbor SKÁaRO svojim rozhodnutím

2. Zavedenie chovu s osobnou zodpovednosťou pre riadnych členov SKÁaRO, ktorí ochovali minimálne 3 vrhy riadne zapísané v plemennej knihe UKK.

Zvieratá musia splniť podmienky chovnosti podľa bodu 1.

Chovateľ - člen klubu požiada poradcu chovu o vydanie pripúšťacieho povolenia a zaslanie Prihlášky na zápis šteniat. Pokiaľ ide zapožičaného jedinca, zasiela spolu so žiadosťou aj kópiu písomnej Zmluvy o zapožičaní chovného jedinca podpísanú medzi ním ako držiteľom a majiteľom zvieraťa.

Oznámi poradcovi chovu do 7 dní od narodenia šteniat ich narodenie ( počet, pohlavie a otec šteniat).

V Zázname o kontrole vrhu si chovateľ napíše sám vetu " Chov s osobnou zodpovednosťou" a podpíše sa. Kontrola vrhu nie je potrebná. Chovateľ zodpovedá za svoj odchov sám.

Chovateľ - člen klubu vyplní riadne tlačivá ( Pripúšťacie povolenie a Prihlášku na zápis šteniat) a po začipovaní šteniat zašle formuláre na UKK za účelom vydania preukazov pôvodu na šteniatka.

V prípade zapožičania chovnej suky zašle s formulármi na UKK aj kópiu Zmluvy o zapožičaní chovnej suky podpísanú medzi ním ako držiteľom a majiteľom chovnej suky,

3. Ponechanie doterajšieho kontrolovaného chovu pre členov, ktorí doteraz neodchovali minimálne 3 vrhy riadne zapísané v plemennej knihe UKK, nečlenov a asociovaných členov klubu SKÁaRO

T.j. pre nečlenov servisný poplatok 60 Eur + Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu medzi klubom SKÁaRO a chovateľom - nečlenom SKÁaRO ( zmluva s jej náležitosťami je zverejnená na stránke UKK).

Dvojnásobok nákladov a poplatkov za uchovnenie, kontrolu vrhu.... pre nečlenov.


Členovia, SKÁaRO, ktorí doteraz neodchovali min. 3 vrhy registrované v PK UKK a asociovaní členovia platia všetky poplatky ako riadni členovia klubu SKÁaRO.

Pokiaľ ide zapožičaného jedinca, zasiela žiadateľ spolu so žiadosťou aj kópiu písomnej Zmluvy o zapožičaní chovného jedinca podpísanú medzi ním ako držiteľom a majiteľom zvieraťa.

Nečlen a aj asociovaný člen musia poradcovi chovu písomnou formou ( môže byť aj elektronicky) nahlásiť plánované krytie minimálne 1 mesiac vopred a zároveň podpísať Zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu spolu s uhradením servisného poplatku na účet klubu.


4. Pokiaľ by sa neschválili podmienky chovu ( bod 1 návrhu), chov s osobnou zodpovednosťou pre členov ( bod 2) alebo kontrolovaný chov pre nečlenov a asociovaných členov, resp. členov, ktorí neodchovali 3 vrhy ( bod 3 návrhu), navrhujem najjednoduchší spôsob chovu - voľný chov

To znamená v jednoduchosti:

suka s PP + pes s PP = šteniatka s PP

Podmienky:

- vek minimálne 18 mes. suka aj pes

- bez povinnosti výstavy

- povinná kontrola vrhu kontrolórom SKÁaRO

Takýmto druhom chovu by sa takmer úplne zamedzilo množeniu SAO bez PP.

Mnohokrát by sa dali použiť v chove importované jedince z krajín, ktoré nie sú síce členmi FCI, ale ich zvieratá sú na vysokej úrovni a vedeli by krvne vylepšiť chov na Slovensku.

Chov plemena SAO je špecifický a treba umožniť chovateľom pracovať na genetike, ktorú si vybrali oni sami.


Prílohy:


navrh_na_rokovanie_vcs_tlcina.pdf