SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh na rokovanie VČS 06.09. 2019 (Rastislav NEU)

Návrh na rokovanie VČS 06.09. 2019

p. Rastislav NEU

Navrhujem aby Výročná členská schôdza poverila výbor klubu vypracovať dôležité interné predpisy, konkrétne : Disciplinárny poriadok, Rokovací poriadok, Volebný poriadok a ich následné predloženie na schválenie členskej základni na najbližšej ČS