SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh na doplnenie stanov iba o asociované členstvo (Cseri, Jurík, Zpevák)

Asociované členstvo

Asociovaným členom sa môže stať záujemca o členstvo v Klube, ktorý si podá písomnú prihlášku.

O prijatí za asociovaného člena rozhoduje Výbor nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výboru. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú

schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré Klub poskytuje. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov Klubu a nemajú

možnosť voliť, hlasovať a podieľať sa na rozhodovaní Klubu.

Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok Klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena SAO.

Asociovaní členovia platia schválený ročný členský príspevok. Členský príspevok je platený vždy na obdobie jedného kalendárneho roka a je splatný vždy do 31. januára

príslušného kalendárneho roka, na ktorý je platený.

Po dvoch rokoch asociovaného členstva a súčasne pri splnení podmienok na riadne členstvo, t.z., že od 6. septembra 2019 sa riadnym členom môže stať len asociovaný člen, po dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch asociovaného členstva na základe kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom Klubom (výstav a odborných vzdelávacích seminárov, Výročná členská schôdza a členská schôdza) a dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku Klubu.

O riadnom členstve rozhoduje výbor nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru.

V prípade neprijatia za riadneho člena sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo v nasledujúcom kalendárnom roku.