SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

KLUBOVÉ OZNAMY 2019

Vážený člen SKÁaRO,

 

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2019.

    PF 2019

KLUBOVÉ OZNAMY:

 

- členské za rok 2019 vo výške 20,- € je potrebné uhradiť do 31.01. 2019 na nižšie

uvedený účet, platba po tomto termíne nebude akceptovaná a členstvo v zmysle stanov klubu zaniká. Pre opätovné prihlásenie sa do klubu bude potrebné uhradiť zápisné vo výške 18€!!!!!! (odporúčame nezabudnúť)

 

- Hitparáda SKÁaRO za rok 2018: záujemca o zaradenie psa alebo sučky do Hitparády musí zaslať fotokópiu preukazu pôvodu, kópiu posudku, kópie kartičiek ocenení získaných v r.2018 (CAC, CACIB, BOB, BIS) do 28. 02. 2019 na adresu: Matejčíková Jaroslava, P.O.Box, 93016 Vydrany.

- informácia k plateniu platieb (členské, zápisné, poplatok za chovnosť a iné): 

platby je možné zabezpečiť platbou bankovým prevodom z účtu, priamym vkladom v banke alebo internet bankingom na účet:

Adresát : Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov,

Hájska 34, 919 43  Cífer

č. účtu: 0650118182/0900

konšt. symbol: 0558

variabilný symbol: uviesť dátum, ktorého sa platba týka (v tvare napr.:22042019, 2019)

 

Rozlíšenie platieb je potrebné označiť v špecifickom symbole takto:

špecif. symbol 1 členské, zápisné

špecif. symbol 2 výstavný poplatok

špecif. symbol 3 chovateľský poplatok

V prípade platby šekom, t.j. cez bežnú poštovú poukážku si starostlivo uschovajte ústrižok.

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť MENO CHOVATEĽA, aby sme vedeli identifikovať platbu.

!!! Neidentifikovateľné platby sa budú považovať za dobrovoľný príspevok pre klub. !!!

 

Pri platbách prevodom, resp. vkladom na účet priamo v pobočkách Slovenskej

sporiteľni nie je treba uvádzať adresu príjemcu – stačí uviesť číslo účtu. Ostatné platí tak,

ako je vyššie uvedené.

 

Pokyny k platbám v medzinárodnom platobnom styku:

Číslo účtu: SK7409000000000650118182

Názov účtu: Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

SWIFT: GIBASK BX

Slovenská sporiteľňa ,a.s.

Tomášikova 48, 852 37 Bratislava 2

 

- Jarná klubová výstava pod názvom 18. Stredoeurópska výstava sa bude konať v sobotu dňa 13.4.2019 v areáli Kamenný Mlyn Vajarský, Plavecký Štvrtok.

 

- Jesenná klubová výstava pod názvom 24. Klubová výstava sa bude konať v sobotu dňa 7.9.2019 v areáli Penzión Lagáň, Radava.

 

- Členská schôdza sa bude konať deň pred jesennou klubovou výstavou, t.j. 6.9.2019

 

PODMIENKY  PRE  UCHOVNENIE:

- Absolvovanie aspoň jednej klubovej výstavy SKÁARO v triede strednej alebo otvorenej s výsledkom Výborný alebo Veľmi dobrý,

- Uhradené členské na príslušný kalendárny rok,

- Uhradenie uchovňovacieho poplatku 17 EUR.

 

Upozorňujeme Vás na dodržiavanie nasledovných ustanovení z chovateľského poriadku:

 

Pripúšťacie povolenie:

Ide o základný doklad, ktorý vyhotovuje poradca chovu v 2 exemplároch a jeho platnosť je

do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Treba ho vyžiadať od poradcu chovu doporučeným

listom 30 dní pred zamýšľaným krytím, k žiadosti treba priložiť fotokópiu PP suky.

Formulár Žiadosť o pripúšťacie povolenie nájdete na www.skaaro.sk/dokumenty (sekcia KLUB)

Poradca chovu má na akýkoľvek úkon či potvrdenie lehotu 30 dní.

 

- do 7 dní po nakrytí - odoslať jednu vyplnenú kópiu pripúšťacieho povolenia

poradcovi chovu (nie originál, ten posielate po potvrdení kontrolórom vrhu na UKK)

- do 5 dní od okotenia - nahlásiť okotenie suky poradcovi chovu,

- do 7 dní od predpokladaného okotenia - nahlásiť poradcovi chovu prípadné

nezabreznutie suky,

- do 60 dní po okotení - vyplnený druhý exemplár pripúšťacieho povolenia spolu s prihláškou na

zápis šteniat s potvrdenou kontrolou vrhu a adresou veterinárneho lekára, ktorý bude

čipovať šteňatá, odoslať na sekretariát UKK spolu s fotokópiami PP rodičov a kartičiek z výstav.

 

Kontrola vrhu:

Kontrolu vrhu vykoná poradca chovu alebo kontrolór vrhu, a to na vyžiadanie chovateľa a

na náklady chovateľa. Chovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vrhu do 60 dní od narodenia

šteniat, najskôr však po 6 týždňoch veku šteniat, resp. po 1. očkovaní. Kontrolór vrhu si vyúčtuje reálne cestovné podľa tarify schválenej VČS na dané obdobie.

Kontrolór vrhu je povinný skontrolovať hlavne:

- platnosť pripúšťacieho povolenia,

- podmienky, v ktorých sa nachádzajú suka a šteňatá,

- viditeľné vrodené vady,

- existenciu chovateľskej stanice.

 

Obsah kontroly zapíše do tlačiva pripúšťacieho povolenia. Okrem uvedených úkonov je

kontrolujúci povinný poradiť hlavne začínajúcim chovateľom pri ďalšom postupe pri zápise

šteniat do Slovenskej plemennej knihy.

 

 

DÔLEŽITÉ! Vážení  členovia SKÁaRO,

 

S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov. Vaše pôvodné prihlášky neobsahujú toto vyhlásenie a u mnohých z Vás údaje na nich nie sú už aktuálne. Preto je potrebné a zároveň by sme Vás chceli zdvorilo poprosiť, aby ste vyplnili  najneskôr v lehote do 31.01.2019 formulár Príloha k Prihláške do klubu SKÁaRO. Proste: vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať listom.

 

Prílohu nájdete na našej stránke www.skaaro.sk v sekcii Klub – Dokumenty

http://www.skaaro.sk/priloha-k-prihlaske-kvoli-zakonu-o-ochrane-osobnych-udajov-gdpr

je taktiež možné vyžiadať si ju e-mailom na cseri.skaaro@gmail.com.

 

Vyplnenú a podpísanú Prílohu k Prihláške zašlite prosím listovou zásielkou na adresu: Jaroslava Matejčíková, P.O.Box, 93016 Vydrany.

V prípade, že tak neurobíte,  žiaľ, klub nebude s Vami môcť komunikovať a kontaktovať sa s Vami.

 

Aktuality v klube:

 

Dňa 18.11.2018 sa konala členská schôdza, zápisnicu je možné vyžiadať si e-mailom na cseri.skaaro@gmail.com.

 

V novembri 2018 bol klub SKÁaRO vyzvaný Okresným súdom v Trnave na podanie vyjadrenia k žalobe o určenie neplatnosti referend občianskeho združenia, podanej voči klubu SKÁaRO jeho dvoma členmi p.Jaroslavom K. a p.Mgr. Ivetou K. Vyjadrenie klubu bolo v súdom stanovenej lehote doručené Okresnému súdu v Trnave.

 

Dávame do vašej pozornosti:

 

Stretnutie priateľov plemena Varín 27 – 29.9.2019

Posledný septembrový víkend, 27 – 29.9.2019 v areáli Autocampingu Varín pre nás členovia klubu p.Ďurana a p.Macek organizujú priateľské víkendové stretnutie milovníkov plemena SAO, spojené s neformálnym predvedením chovných jedincov plemena, prednáškami a prezentáciami ohľadne zdravotnej starostlivosti o psov a prednáškou o živote SAO v krajine pôvodu. Stretnutie sa bude konať pod záštitou klubu SKÁaRO.

 

S prianím úspešného roku 2019

 

váš

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov.


Prílohy:


klubove_ozn_2019.doc