SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Dôležité! Pokyn pre všetkých členov klubu v zmysle GDPR.

Vážení  (starí aj noví) členovia SKÁaRO,
 
S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov. Vaše pôvodné prihlášky neobsahujú toto vyhlásenie a u mnohých z Vás údaje na nich nie sú už aktuálne. Preto je potrebné a zároveň by sme Vás chceli zdvorilo poprosiť, aby ste vyplnili  najneskôr v lehote do 31.01.2019 formulár Príloha k Prihláške do klubu SKÁaRO. Proste: vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať listom.
Vyplnenú a podpísanú Prílohu k Prihláške zašlite prosím listovou zásielkou na adresu: Jaroslava Matejčíková, P.O.Box, 93016 Vydrany.
V prípade, že tak neurobíte,  žiaľ, klub nebude s Vami môcť komunikovať a kontaktovať sa s Vami.

Prílohy:


priloha_k_prihlaske_gdpr.doc