SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Dočasné podmienky na vydanie Pripúšťacieho povolenia - Dodatok č.1 Chovateľského poriadku SKÁaRO

Vážení členovia klubu, vážení chovatelia,

keďže súčasná situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu nám neumožňuje usporiadavať pravidelne klubové výstavy a tým máte ako členovia skomplikované možnosti uchovniť mladé zvieratá a použiť ich v chove, výbor klubu sa zhodol na nutnosti túto situáciu operatívne riešiť a stanovil také dočasné pravidlá na vydanie pripúšťacieho povolenia, ktoré umožňujú v chove použiť aj neuchovnené jedince. Veríme, že tento krok Vám uľahčí pokračovať vo Vašej chovateľskej práci s mladými, dosiaľ neuchovnenými zvieratami.

Nasleduje Dodatok č.1 v plnom znení:

DODATOK č . 1

K CHOVATEĽSKÉMU PORIADKU SKÁaRO

Vzhľadom k aktuálnej situácii a platnosti protipandemických opatrení, ktoré dlhodobo bránia uskutočneniu klubových ako aj ostatných FCI výstav výbor SKÁaRO schválil Dodatok č. 1 k platnému Chovateľskému poriadku SKÁaRO zo dňa 19.04.2013.

Dodatok č. 1

- je viazaný výlučne na dobu platnosti opatrení, pre ktoré v budúcnosti nebude možné objektívne uskutočňovať klubové výstavy, ako aj ostatné výstavy organizované pod záštitou FCI, SKJ, ÚKK.

Riadni a asociovaní členovia klubu SKÁaRO môžu požiadať poradcu chovu o vydanie pripúšťacieho povolenia na jedince, ktoré doposiaľ nenadobudli chovnú spôsobilosť za nasledovných podmienok:

SUKY:

1. Vek minimálne 24 mes. ( nie 18 mes. ako je v CHP)

2. vyznačená plnochruposť veterinárnym lekárom v PP ( dátum, pečiatka a podpis veterinára)

3. párene je možné LEN so psom, ktorý riadne splnil podmienky chovnej spôsobilosti a je registrovaný ako CHOVNÝ PES v klube SKÁaRO a v Slovenskej plemennej knihe psov, alebo so zahraničným chovne spôsobilým jedincom

4. úhrada poplatku 17,- Eur, ktorý sa po splnení podmienok chovnej spôsobilosti pri vyznačení tejto spôsobilosti do PP započíta ako zaplatený uchovňovací poplatok

PSY:

1. pes vek minimálne 24 mesiacov ( nie 18 mes. ako je v CHP)

2. plnochruposť a oba semenníky vyznačené veterinárnym lekárom v PP ( dátum, razítko a podpis veterinára)

3. Môže kryť LEN suku s riadne vyznačenou chovnou spôsobilosťou CHOVNÁ SUKA SKÁaRO), ktorá je vo vlastníctve majiteľa psa s udelenou výnimkou podľa tohto dodatku

4. absolvovaná minimálne jedna FCI výstava alebo klubová výstava v triede mladých a vyššie so známkou výborný

5. úhrada poplatku 17,- Eur, ktorý sa po splnení podmienok chovnej spôsobilosti pri vyznačení tejto spôsobilosti do PP započíta ako zaplatený uchovňovací poplatok

Povinnosťou majiteľov jedincov, na ktoré sa vzťahuje tento dodatok a ktorým bola udelená výnimka na použitie v chove podľa tohto dodatku je zabezpečiť účasť takéhoto jedinca na najbližšej konajúcej sa KV SKÁaRO.

Jedince s takto udelenou výnimkou nebudú mať vyznačenú v PP chovnú spôsobilosť do času, kým nesplnia všetky podmienky klubu SKÁaRO pre nadobudnutie takejto spôsobilosti podľa Chovateľského poriadku.

Do pripúšťacieho povolenia vyznačí poradca chovu poznámku pre plemennú knihu ÚKK " - výnimka podľa dodatku č.1 CHP SKÁaRO " .

Pripúšťacie povolenie a povolenie párenia podľa tohto dodatku bude možné udeliť jedincom iba 1x za život jedinca

Kontrolu vrhu vykoná člen výboru klubu alebo kontrolór vrhu určený výborom, ktorý vykoná kontrolu narodených šteniat ako aj splnenie podmienok výnimky podľa tohto dodatku k Chovateľskému poriadku a vydaného pripúšťacieho povolenia.

Porušenie podmienok stanovených v tomto dodatku oprávneným členom klubu SKÁaRO sa považuje za disciplinárne previnenie.

Za disciplinárne previnenie člena klubu podľa tohto dodatku výbor klubu SKÁaRO členovi uloží :

- po dobu 2 roky takémuto členovi nebude vydané žiadne pripúšťacie povolenie, a súčasne

- počas tejto doby 2 roky nesmie inému chovateľovi a to ani v zahraničí pripustiť k páreniu chovne spôsobilého psa v jeho vlastníctve.

Dodatok č. 1 k Chovateľskému poriadku zo dňa 19.04.2013 je platný a účinný dňom jeho schválenia výborom SKÁaRO a je platný a účinný výhradne pre členov klubu SKÁaRO; aplikácia dodatku sa neuplatňuje na osoby, ktorým klub poskytuje servis na základe zmluvy (nečlenovia klubu)

Výbor klubu je povinný predložiť tento dodatok na ratifikáciu Výročnej členskej schôdzi.

Prílohy:


skaaro_dodatok1_chp_v1.pdf