SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Členský poplatok za rok 2019 / Príloha K PRIHLÁŠKE DO KLUBU

Vážení členovia SKÁaRO.
Členský poplatok za rok 2019 uhraďte prosím najneskôr do 31.01.2019.
Výbor SKÁaRO dňa 06.01.2019 v elektronickom hlasovaní rozhodol o stanovení termínu splatnosti členského poplatku do 31. januára príslušného kalendárneho roka v nadväznosti na ustanovenia čl. 5. ( Zánik členstva) a čl. 6. ( Práva a povinnosti člena) platných Stanov SKÁaRO. 
Výbor klubu sa uzniesol:

- členský poplatok SKÁaRO je splatný vždy najneskôr do 31. januára príslušného 

kalendárneho roka

- pokiaľ nebude uhradený členský poplatok na príslušný kalendárny rok vždy najneskôr do

31. januára toho ktorého roka, zaniká členstvo v klube SKÁaRO

- po tomto termíne bude musieť v prípade záujmu člen požiadať Prihláškou o prijatie za

člena SKÁaRO a uhradiť členské a zápisné ako nový člen klubu

V prípade záujmu môžete požiadadať člena výboru p. Cseriho o zaslanie Zápisnice o elektronickom hlasovaní výboru na mailovej adrese cseri.skaaro@gmail.com.

Prílohy:


priloha_k_prihlaske_gdpr.doc